Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości

Podmioty uprawnione.

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje wielu podmiotom. Zaliczyć tutaj można przede wszystkim dłużnika. W szczególności można wymienić tutaj przedsiębiorcę – dłużnika, który stał się niewypłacalny. "Przedsiębiorcą" w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przepisy ustawy stosuje się również do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej i oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Wniosek o upadłość dłużnika może również złożyć każdy z jego wierzycieli i te przypadki są w praktyce najczęstsze. Złożenie takiego wniosku może powodować dla dłużnika negatywne konsekwencje, albowiem wskazuje na niezachowanie przez niego terminu 14 dni na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, liczonego od chwili powstania stanu niewypłacalności po jego stronie.

Wniosek może zostać również złożony:

Można również żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru nie upłynął rok.

Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Wśród podmiotów uprawnionych, wskazać należy również podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, które w przypadku zaniechania obowiązku zgłoszenia takiego wniosku, ponosić będą tego negatywne konsekwencje. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. Każda z tych osób ponosić może odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do wierzycieli w przypadku niezłożenia wniosku w określonym terminie 14 dni od powstania stanu niewypłacalności.

Dodać również należy, że zgłoszenie wniosku upadłościowego w terminie wskazanym wyżej przez członków zarządu spółek z o.o. i S.A. jest przesłanką do uwolnienia się przez nich od odpowiedzialności osobistej za zobowiązania prowadzonej przez siebie spółki, zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl