Wymogi wniosku upadłościowego

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości są zróżnicowane, w zależności od osoby składającej taki wniosek. Ustawa wprowadza tutaj, co do zasady trzy grupy podmiotów składających takie wnioski. Są to wierzyciele, dłużnicy oraz inne podmioty.

Wniosek składany przez osoby z tych trzech grup powinien zawierać:

Dodatkowo, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze. Jeżeli dłużnik jest wnioskodawcą, powinien wskazać w oświadczeniu także osoby uprawnione do jego reprezentowania. Oświadczenie, takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o odpowiedniej treści.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, poza wskazanymi powyżej wymogami, powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a ponadto, jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe. Wierzyciele są jednak hamowani przed składaniem pochopnych wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika. W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku w złej wierze, sąd, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Co najważniejsze -w przypadku oddalenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożonego w złej wierze, dłużnikowi, a także osobie trzeciej przysługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody.

Dodatkowe, w porównaniu do wskazanych wyżej wymogi dotyczą dłużnika. Powinien on we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć:

Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku: propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

Ponadto dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Nieprawdziwe oświadczenie w tym zakresie grozi dłużnikowi odpowiedzialnością odszkodowawczą za wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych szkodę.

Dodać należy, że w przypadku złożenia wniosku przez wierzyciela, dłużnik zazwyczaj zostaje zobowiązany przez sąd upadłościowy do przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie 1 tygodnia, co w praktyce bywa niezwykle trudne do przeprowadzania.

Dodatkowo zauważyć należy, że dokumenty przedłożone do wniosku powinny zawierać bardzo szczegółowe dane i już np. pomyłka w nazwie jednego z wierzycieli lub dłużników upadającego, może być potraktowana jako podstawa do zwrotu wniosku upadłościowego.

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl