Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Postępowanie upadłościowe można podzielić na dwa etapy główne:

1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

2. Właściwe postępowanie upadłościowe.

Pierwszy etap jest niezwykle istotny dla każdego dłużnika. Sąd w jego trakcie rozstrzyga, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości przez dłużnika. Drugi etap polega na zaspokojeniu wierzycieli, zgodnie z przyjętą drogą prowadzenia postępowania w etapie pierwszym.

Do najważniejszych elementów pierwszego etapu postępowania upadłościowego można zaliczyć sam wniosek o ogłoszenie upadłości oraz sposób jego rozpoznawania.

Może też w szczególności mieć miejsce postępowanie zabezpieczające dotyczące majątku dłużnika. Polegać ono może na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządu przymusowego. Postępowanie to ma zasadniczo dwie funkcje – z jednej strony ochronić ma majątek dłużnika przed jego zmniejszeniem poprzez wierzycieli lub samego dłużnika oraz ocenę prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przed ogłoszeniem upadłości możliwe jest również zwołanie przez sąd wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Dokonuje się tego wtedy, kiedy po pierwsze istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, drugim warunkiem jest istnienie innej możliwości zaspokojenia wierzycieli, niż poprzez likwidację majątku dłużnika. Zwołanie takiego zgromadzenia nie może jednocześnie wiązać się z nadmiernymi kosztami, a wierzytelności sporne nie mogą stanowić więcej niż 15 % wszystkich wierzytelności. Wierzyciele w trakcie takiego zgromadzenia mogą podjąć decyzję o sposobie prowadzenia postępowania upadłościowego, wyborze rady wierzycieli, zawarciu układu z dłużnikiem oraz formie takiego układu, jak też wyrazić swoje opinie - co do osób syndyka, zarządcy przymusowego i tymczasowego nadzorcy sądowego. Decyzje podjęte przez takie zgromadzenie, co do sposobu prowadzenia postępowania i wyborze rady wierzycieli są dla sądu upadłościowego wiążące, o ile zostały one podjęte w granicach obowiązujących przepisów prawnych. W mniej skomplikowanych postępowaniach upadłościowych zgromadzenie takie może umożliwić zaspokojenie wierzycieli w drodze układu, bez wdrażania skomplikowanej i niejednokrotnie kosztownej procedury właściwego postępowania upadłościowego. Po zatwierdzeniu decyzji zgromadzenia wierzycieli przez sąd upadłościowy, stają się one podstawą do podejmowania kolejnych czynności w postępowaniu upadłościowym.

Zakończeniem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości dłużnika lub o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. W przypadku wydania postanowienia pierwszego rodzaju, sąd określa w nim sposób prowadzenia postępowania upadłościowego (dwa główne rodzaje tego postępowania to upadłość likwidacyjna lub układowa), zakres zarządu nad majątkiem, jaki może nadal sprawować upadły (w przypadku ogłoszenia upadłości układowej), osobę sędziego – komisarza, syndyka lub zarządcy albo nadzorcy sądowego. Szczegółowe elementy tego postanowienia wymienia art. 51 prawa upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości jest postanowieniem stwierdzającym, że dany przedsiębiorca jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa. Od postanowienia w tym przedmiocie przysługuje zażalenie. Niezależnie jednak od tego – postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest skuteczne od godziny 00:01 dnia, w którym je wydano, z wyjątkiem możliwości wstrzymania tej skuteczności w samym postanowieniu lub wtedy, gdy osoba upadająca jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunków papierów wartościowych. W tym drugim przypadku sąd musi precyzyjnie wskazać godzinę i minutę, od której postanowienie takie jest skuteczne. Wyżej przytoczone zasady oznaczają, że przepisy prawa upadłościowego znajdą zastosowanie bez oczekiwania na uprawomocnienie się postanowienia ogłaszającego upadłość.

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl