Cele strategiczne

Po dostrzeżeniu objawów i dokonaniu identyfikacji ich przyczyną, można sobie postawić zasadniczo jedynie dwa cele strategiczne dalszych działań.

Pierwszym jest zlikwidowanie działalności w dotychczas prowadzonej formie i ewentualne podjęcie nowego przedsięwzięcia, jeżeli po zamknięciu poprzednio prowadzonej działalności i upłynnieniu jej majątku oraz dokonaniu podziału uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli, pozostaną środki na uruchomienie nowej działalności.

Drugim jest natomiast kontynuowanie prowadzonej działalności, po dokonaniu odpowiednich ruchów restrukturyzacyjnych.

Po dostrzeżeniu w swojej działalności niepokojących objawów, należy szczególną uwagę zwrócić na zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które pomogą w zminimalizowaniu ewentualnych negatywnych skutków. Kilka podstawowych reguł postępowania zostało przedstawionych poniżej.

  1. Przede wszystkim dążyć należy do optymalizacji wszelkich procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Należy podjąć kroki mające na celu zrestrukturyzowanie prowadzonej działalności, w szczególności poprzez zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności, rezygnację z niedochodowych przedsięwzięć oraz poszukiwanie dywersyfikacji własnej działalności, czy też rynków zbytu.
  2. Podejmując jednak określone kroki należy zwracać baczną uwagę zarówno na interes pracowników, jak i na interes wierzycieli. W szczególności należy rozważać ryzyko poszczególnych przedsięwzięć i dążyć do jego ograniczenia. Należy również podjąć współpracę z wierzycielami, ponieważ to w znacznej mierze od ich woli zależy to, czy uda się wyprowadzić przedsiębiorstwo na prostą.
  3. Zwracać należy baczną uwagę, czy dokonywane działania nie powodują uszczuplenia majątku przedsiębiorstwa. W szczególności należy unikać kontrahentów proponujących odległe terminy płatności za nasze produkty lub usługi czy takich, o których wiadomo, że ich sytuacja ekonomiczna jest niepewna. Ogólnie ujmując – należy zawsze zadać sobie pytanie, czy wierzyciel wyraziłby zgodę na dokonania określonej transakcji i czy leży ona w jego szeroko pojętym interesie. Nie można również wprowadzać wierzycieli w błąd co do stanu swojego majątku.
  4. Nie można również stawiać niektórych spośród wierzycieli w lepszej pozycji niż innych. W szczególności nie należy udzielać zabezpieczeń na majątku, czy osobistych względem jedynie niektórych z własnych długów, czy też dokonywać wpłaty jeszcze niewymagalnych zobowiązań, czy też przeznaczać wszystkich pozyskiwanych środków na spłatę jedynie jednego lub wybranej grupy wierzycieli. Działania takie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Należy gromadzić dokumenty odnośnie wszelkich podejmowanych przez siebie działań oraz prowadzić rzetelną i solidną dokumentację rachunkowo – księgową.

Nieprzestrzeganie którejkolwiek z wyżej wymienionych reguł może mieć swoje negatywne konsekwencje prawne, zarówno w ujęciu cywilnym, jak i karnym, dlatego ich respektowanie stanowi element konieczny wprowadzanych zmian w zadłużonym przedsiębiorstwie.

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl