Przyczyny kryzysu

Wyżej wskazane symptomy winny być jedynie sygnałami, skłaniającymi do zastanowienia się nad sytuacją ekonomiczną prowadzonej działalności. Dopiero jednak analiza przyczyn może być przyczyną do określenia środków i sposobów, mających zapobiec ogłoszeniu upadłości.

Przyczyny upadłości w Polsce mają różnorakie podłoże. Do charakterystycznych lokalnych powodów upadłości zaliczyć można przerost zatrudnienia, czy utratę rynku zbytu poza granicami kraju, ponieważ gospodarka polska jest w dużej mierze nastawiona na eksport wytwarzanych towarów. Zasadniczo jednak przyczyny te można podzielić na zewnętrzne – dotyczące czynników makroekonomicznych i niezależnych od przedsiębiorcy oraz takie, których źródło znajduje się w prowadzonej działalności. Z reguły firmy dostrzegają jedynie zewnętrzne objawy, pomijając niemal zupełnie te leżące w przedsiębiorstwie. Z kolei obserwatorzy zewnętrzni uwagę zwracają przede wszystkim na czynniki tkwiące w prowadzonej działalności. Charakterystyczną cecha polskiego rynku jest obarczanie rządu, polityków, niedoskonałego prawa, czy czynników rynkowych, takich jak przede wszystkim spadek popytu na własne produkty lub usługi. W rzeczywistości jednak znacznie częstsze, niż zdają się to dostrzegać sami przedsiębiorcy, są błędy w zarządzaniu i bieżącym funkcjonowaniu konkretnej działalności.

Przyjąć należy, że przyczyny upadłości są w efekcie kombinacją wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, w szczególności w słabej jeszcze gospodarce polskie, gdzie firmy w szczególności narażone są na ruchy koniunkturalne rynku zbytu.

Wśród przyczyn zewnętrznych należy wskazać przede wszystkim

Przyczyny wewnętrzne to przede wszystkim:

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl